Certifikát Bisnode

A Medzinárodná ratingová agentúra Bisnode hodnotí finančnú stabilitu a obchodnú spoľahlivosť každej spoločnosti na základe priebežne meraného a overeného systému vyvinutého medzinárodnými odborníkmi. Takto bola spoločnosť Bowman and Becker Ltd. vybraná ako jedna z finančne najstabilnejších spoločností. Na základe toho je naša spoločnosť jednou z 1,75 % maďarských spoločností, ktoré sú finančne najstabilnejšie, t. j. majú určitú formu certifikácie Bisnode.

Sme poctení, že sme sa v objektívnom hodnotení spoločností Bisnode umiestnili medzi najlepšími. Veľmi dbáme na to, aby sme na trhu pôsobili férovo, preto je pre nás dôležité, že externý expert potvrdil, že pravdepodobnosť platobnej neschopnosti našej spoločnosti je mimoriadne nízka. Sme presvedčení, že Certifikát Bisnode našim zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom, budeme ďalej posilňovať dôveru, ktorá je v dlhodobých a stabilných obchodných vzťahoch čoraz dôležitejšia. Uznanie stability našej spoločnosti ako nezávislého odborníka zo strany spoločnosti Bisnode nám dáva najavo, že sme na správnej ceste pri budovaní nášho podniku. Keďže naša certifikácia je založená na prísnych odborných kritériách a nie je otvorená žiadostiam ani kandidátom, certifikát Bisnode je skutočne pozitívnym spôsobom, ako našu spoločnosť na trhu odlíšiť.

Spoločnosť Bowman and Becker s.r.o. získala certifikát Bisnode AA (double A), ktorý má len 1,75 % spoločností v Maďarsku a znamená, že finančné riziko podnikania s nami je veľmi nízke.

Certifikát Bisnode je založený na Certifikácia Bisnode, ktorá od roku 1908 hodnotí spoločnosti na medzinárodnej úrovni na základe ich spoľahlivosti. Certifikát Bisnode, ktorý sa vydáva so značkami AAA, AA a A, poukazuje na stabilitu spoločnosti a na to, že je finančne zdravá. Certifikát spoločnosti AAA bol zavedený v roku 1989 a od roku 1996 majú spoločnosti možnosť preukázať svoju podnikateľskú spoľahlivosť formou certifikátu. Certifikát dáva oprávneným spoločnostiam možnosť preukázať ostatným, že ich spoločnosť je rešpektovanou, spoľahlivou a bonitnou firmou. Certifikát Bisnode sa používa v mnohých krajinách Európy a v severských krajinách sa považuje za štandard podnikania.

Hodnotenie Bisnode vychádza z údajov z viacerých oficiálnych zdrojov, ako sú údaje ministerstva spravodlivosti, registrácie v obchodnom registri, NAV a iných úradov. Okrem údajov z oficiálnych zdrojov zahŕňa aj finančné informácie o spoločnosti, ako sú údaje zo súvahy, výkazu ziskov a strát, trendy. Rating zohľadňuje demografické údaje spoločnosti alebo organizácie, t. j. vek, činnosť, veľkosť, vlastníkov a ich príslušnosť. Program Bisnode Payment Experience zahŕňa do ratingu údaje z histórie platieb spoločnosti, aby sa určilo, či spoločnosť platí svoje účty včas alebo oneskorene, t. j. jej platobná disciplína. Okrem uvedeného systém pridáva do ratingu Bisnode aj celý rad ďalších zozbieraných informácií, ako sú údaje o vymáhaní práva alebo tlačové správy.

Keďže rating Bisnode poukazuje nielen na súčasnú finančnú stabilitu našej spoločnosti, ale vďaka návrhu ratingu Bisnode aj na pravdepodobnosť, že sa naša spoločnosť v nasledujúcom roku dostane do platobnej neschopnosti, môžeme s hrdosťou povedať, že spoločnosť Bowman and Becker Ltd. bude aj naďalej stabilným hráčom na trhu.
Bisnode tanusitvany

sk_SKSlovak