Informácie o ochrane údajov

Informácie o ochrane súkromia a správe údajov

Webová stránka futniszep.hu (ďalej len "webová stránka"), ktorú prevádzkuje spoločnosť Bowman and Becker s.r.o. (ďalej len "poskytovateľ služieb"), prevádzkuje aplikácie vyvinuté pre Facebook (ďalej len "aplikácie") pre seba a svojich partnerov (ďalej len "partneri") a spracúva určité osobné a iné údaje používateľov (ďalej len "používatelia"), ktorí sa zaregistrujú v aplikáciách. V súvislosti so spracúvaním údajov Poskytovateľ služieb týmto informuje Používateľov o osobných údajoch, ktoré spracúva na Webovej stránke a v Aplikáciách, o svojich zásadách a postupoch týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, o účele a trvaní spracúvania, ako aj o prostriedkoch a možnostiach uplatnenia práv dotknutých osôb. So získanými osobnými údajmi sa bude zaobchádzať dôverne, v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a medzinárodnými odporúčaniami a v súlade s týmto vyhlásením.

Pozorne si prečítajte tento prospekt a v prípade akýchkoľvek otázok nás pred jeho prijatím kontaktujte na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Upozorňujeme, že máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak je založené na oprávnenom záujme poskytovateľa služieb alebo na reklamné účely!

I. ÚDAJE POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB (SPRÁVCU ÚDAJOV)

Názov spoločnosti: Bowman and Becker Ltd.
Sídlo:
 2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.
Poštová adresa: 2040 Budaörs, Templom tér 19.
Webová lokalita: www.bowmanandbecker.com
E-mailová adresa: info(at)bowmanandbecker(dot)com
Zastúpená: Pál Mátyás Keczán a Máté Keczán konatelia

 II. ÚČEL SPRACOVANIA

Pri používaní webového sídla a aplikácií môžu v závislosti od použitej služby vzniknúť nasledujúce účely správy údajov:

#Účel spracovania údajovPopis
1.Príprava cenovej ponukyNa prípravu ponuky je potrebné poskytnúť najzákladnejšie informácie, ktoré vám pomôžu identifikovať a kontaktovať kontaktnú osobu žiadateľa.
2.NewsletterNávštevník má možnosť prihlásiť sa k odberu informačného bulletinu poskytovateľa služieb, v takom prípade bude poskytovateľ služieb na e-mailovú adresu používateľa zasielať príležitostný informačný bulletin obsahujúci reklamu.
3.KontaktNa webovej stránke má používateľ možnosť poslať správu poskytovateľovi služieb vyplnením formulára.
4.Nakupovanie v internetovom obchodePredpokladom nákupu v internetovom obchode dostupnom na webovej stránke je, že používateľ poskytne svoje fakturačné a dodacie údaje.

III. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Vo všetkých prípadoch je spracovanie údajov zo strany používateľa dobrovoľné. Príspevoksa uskutoční s týmito výnimkami. Používateľ dáva svoj súhlas používaním služieb webovej stránky a aplikácií a registráciou v dialógových oknách Facebooku, pričom pozná obsah tohto oznámenia. Neudelenie súhlasu nie je na ujmu Používateľa.

Spracovanie je založené na službe, ktorá sa má použiť, t. j. plnenie zmluvy sa uskutoční po: požiadať o cenovú ponuku, zadať objednávku, nakupovať v internetovom obchode. V týchto prípadoch nie je poskytnutie požadovaných osobných údajov povinné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude zmluva uzatvorená a používateľ nebude môcť využívať tu uvedené služby.

Spracovanie osobných údajov po uplynutí vyššie uvedených právnych základov sa označuje ako. oprávnený záujemmôžu byť založené na službách, ktoré zvyčajne súvisia s pri uplatňovaní právnych nárokov. V takom prípade bude poskytovateľ služieb spracúvať osobné údaje používateľa po dôkladnom zvážení vlastného oprávneného záujmu a práv používateľa. Môže sa to uskutočniť:

 • riešenie neuhradených dlhov (napr. účtov) alebo
 • zabrániť možnému zneužitiu (napr. oznámením orgánom), alebo
 • pri poskytovaní dôkazov v rôznych úradných/súdnych konaniach.

Spracovanie údajov, ktoré sa tu uvádza, je však ad hoc, nezahŕňa citlivé údaje a vo väčšine prípadov slúži záujmom používateľa (napr. pri riešení reklamácie).

IV. ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Pri používaní webového sídla a aplikácií spracúva poskytovateľ služieb v závislosti od využívanej služby tieto osobné údaje používateľa:

Účel spracovania údajovSpracúvané osobné údaje
1.Príprava cenovej ponukyNa prípravu ponuky je potrebné uviesť najnutnejšie informácie na identifikáciu a kontaktovanie kontaktnej osoby žiadateľa: kontaktné meno, kontaktné údaje, telefónne číslo a názov podujatia/objednávky.
6.Odosielanie informačného bulletinuMeno používateľa, e-mailová adresa.
7.Doručovanie balíkovZákazník má možnosť požiadať o doručenie mincí na svoju domácu adresu, a to uvedením týchto informácií: meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, elektronické kontaktné údaje príjemcu, ďalšie poznámky k doručeniu.

Technické údaje: Z technických dôvodov poskytovateľ služieb automaticky zaznamenáva IP adresu používateľa, typ operačného systému a prehliadača, ktorý používateľ používa, a ďalšie informácie pri používaní webovej lokality a aplikácií. Systém tieto údaje priebežne zaznamenáva, ale nespája ich s údajmi poskytnutými počas registrácie alebo používania. Takto získané údaje nie sú prístupné Používateľovi, iba Poskytovateľovi služieb. Poskytovateľ služieb môže zaznamenávať údaje o webových stránkach, z ktorých Používateľ navštívil Webovú lokalitu a Aplikácie, ako aj o tých, ktoré navštívil z Webovej lokality a Aplikácií, a o čase a trvaní návštevy. Z týchto údajov nie je možné odvodiť identitu a profil Používateľa. Počítač návštevníkov Webových stránok a Aplikácií sa identifikuje pomocou tzv. súboru cookie. Uvedené informácie používa Poskytovateľ služieb výlučne na technickú prevádzku Webových stránok a Aplikácií a na štatistické účely.

V. TRVANIE SPRACOVANIA

Počas používania webovej lokality a aplikácií môže poskytovateľ služieb v závislosti od využívanej služby zhromažďovať osobné údaje používateľa:

 • s vaším súhlasom: odvolanie súhlasu (napr. zrušenie registrácie, odhlásenie z odberu newslettera) alebo vymazanie používateľského účtu (v prípade zasielania newslettera, zrušenie odberu newslettera);
 • v prípade plnenia zmluvy: do skončenia poslednej služby podľa zmluvy, najmenej však do uplynutia lehoty na uchovávanie dokladov stanovenej platnými daňovými a účtovnými predpismi[1]

rukoväte.

Po vyššie uvedených prípadoch bude poskytovateľ služby pokračovať v spracúvaní osobných údajov používateľa v prípade, že v prípade oprávnenej okolnosti súvisiacej so službou sú osobné údaje možnosť vymáhania právneho nároku stále existuje.

VI. SPRACOVATELIA ÚDAJOV

Poskytovateľ služieb pri poskytovaní svojich služieb využíva týchto spracovateľov údajov:

Meno, kontaktné údajeÚčel spracovania údajov
Magyar Posta Zrt.(1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)Doručenie zásielky domov.
FedEx Express International B.V. (Holandsko, 2132 LS Hoofddorp, Taurusavenue 111.)Doručenie zásielky domov.
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)Nakupovanie v internetovom obchode: spravujte platobnú metódu PayPal.
Spoločnosť Bowman and Becker Ltd. (prostredníctvom softvéru Webgalamb)Odosielanie informačných bulletinov.
BlazeArts Ltd. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8)Služba zdieľaného priestoru.
SimplePay, OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)Nakupovanie v internetovom obchode: správa platobnej metódy SimplPay.

VII. PRÁVA POUŽÍVATEĽOV A MOŽNOSTI PRESADZOVANIA

Používateľ má v súvislosti so správou údajov poskytovateľa služieb nasledujúce práva a prostriedky nápravy (v prípade sťažnosti alebo sporu).

7.1. Odvolanie súhlasu

Ak je konkrétne spracovanie založené na súhlase používateľa (pozri vyššie uvedené tabuľky), potom Používateľ má právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne a bez podmienok odvolať. V takom prípade poskytovateľ služieb vymaže všetky osobné údaje používateľa, ktoré spracoval na účely spracovania. Napríklad:ak sa používateľ odhlási z odberu noviniek, všetky údaje poskytnuté počas odberu budú vymazané a používateľ už nebude dostávať novinky od poskytovateľa služieb.

Je dôležité poznamenať, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ku ktorému došlo pred odvolaním! Okrem toho môžu v určitých prípadoch nastať okolnosti, za ktorých môže poskytovateľ služieb zákonne spracúvať osobné údaje používateľa aj v prípade odvolania súhlasu - v takýchto prípadoch poskytovateľ služieb poskytne predchádzajúce informácie.

7.2. Prístup k vašim osobným údajom

Používateľ má právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, či poskytovateľ služieb spracúva jeho osobné údaje na akýkoľvek účel. Ak áno, kópia bude zaslaná Používateľovi elektronickými prostriedkami (alebo na žiadosť Používateľa v papierovej forme) o všetkých činnostiach spracovania, ktoré sa ho týkajú, a informovať ho o jeho právach v súvislosti s týmito činnosťami.

7.3. Oprava

Používateľ môže kedykoľvek informovať poskytovateľa služieb, ak zistí chybu v spracúvaných osobných údajoch, alebo požiadať poskytovateľa služieb o ich doplnenie alebo opravu, alebo o prenos nových údajov do svojich záznamov (napríklad v prípade zmeny adresy).

7.4. Vymazanie

Používateľ môže kedykoľvek požiadať poskytovateľa služieb o vymazanie niektorých alebo všetkých osobných údajov spracúvaných poskytovateľom služieb. Údaje sa vymažú aj vtedy, ak používateľ odvolal svoj súhlas, ako je uvedené vyššie, alebo ak uplynula doba spracovania údajov, alebo ak je vymazanie stanovené zákonom, alebo ak poskytovateľ služieb už nepotrebuje spracúvať príslušné osobné údaje.

Je dôležité vedieť, že v niektorých prípadoch je spracovanie osobných údajov používateľa po určitú dobu vyžadované zákonom (napr. v prípade fakturácie), v iných prípadoch je potrebné uchovávať údaje na účely vymáhania našich právnych nárokov. Ak existuje akákoľvek prekážka, ktorá bráni vymazaniu vašich osobných údajov, Poskytovateľ služieb vás o tom bude vopred informovať.

7.5. Obmedzenie spracovania údajov

Pre používateľa nemusí byť vhodné pokračovať v spracúvaní alebo údaje vymazať. V takýchto prípadoch Používateľ môže požiadať o obmedzenie svojich osobných údajov: osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie, uchováva len poskytovateľ služieb a nevykonávajú sa s nimi žiadne iné operácie.

Používateľ môže požiadať o obmedzenie spracovania, ak:

 • používateľ sa domnieva, že jeho osobné údaje sú v databáze zaznamenané nesprávne (v tomto prípade poskytovateľ služieb prípad prešetrí a obmedzenie bude trvať až do skončenia prešetrovania) alebo
 • používateľ sa domnieva, že poskytovateľ služby spracúva jeho osobné údaje nezákonne, a namieta proti ich vymazaniu, alebo
 • poskytovateľ služieb už nepotrebuje spracúvať osobné údaje, ale používateľ požaduje, aby neboli vymazané, pretože ich bude potrebovať na účely uplatňovania právnych nárokov, alebo
 • používateľ namieta proti spracovaniu (pozri nižšie; v tomto prípade poskytovateľ služieb prípad prešetrí a obmedzenie bude trvať až do skončenia prešetrovania).

Je dôležité vedieť, že poskytovateľ služieb je oprávnený zrušiť obmedzenie údajov uložené na žiadosť používateľa a pokračovať v spracúvaní údajov, ak s tým používateľ výslovne súhlasí alebo ak je to potrebné na vymáhanie právnych nárokov poskytovateľa služieb alebo v záujme dôležitých verejných záujmov vyžadovaných zákonom - v takýchto prípadoch poskytovateľ služieb poskytne predchádzajúce informácie.

7.6 Námietka proti spracovaniu vašich osobných údajov

Používateľ má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z osobných dôvodov, ak ich poskytovateľ služieb použil pri zasielaní reklamy alebo ak bol právny základ spracovania deklarovaný ako oprávnený záujem. V takýchto prípadoch poskytovateľ služieb vymaže osobné údaje používateľa.

Je dôležité poznamenať, že ak je právnym základom spracovania oprávnený záujem, osobné údaje sa môžu spracúvať aj v prípade, že používateľ namieta. Na tento účel musí Poskytovateľ služieb preukázať, že spracúvanie je nevyhnutne potrebné alebo nevyhnutné pre právne nároky Poskytovateľa služieb - v takom prípade Poskytovateľ služieb poskytne predchádzajúce informácie.

7.7. Ukladanie údajov

Používateľ má tiež právo získať osobné údaje poskytnuté používateľom v elektronicky upraviteľnom formáte a zaslať ich inému prevádzkovateľovi údajov alebo požiadať poskytovateľa služieb, aby údaje zaslal v mene používateľa.2.

Máte však len túto možnosť, ak je právnym základom osobných údajov používateľa súhlas alebo plnenie zmluvy, ako je uvedené vyššie. Ďalšou podmienkou je, že tieto osobné údaje spracúva poskytovateľ služieb automatizovaným spôsobom. Vo všetkých ostatných prípadoch nebude mať Používateľ možnosť tieto údaje uložiť.

Je dôležité vedieť, že poskytovateľ služieb môže vaše osobné údaje poslať priamo inému prevádzkovateľovi údajov na vašu žiadosť, len ak je to v konkrétnom prípade technicky možné - v takom prípade vám poskytovateľ služieb poskytne predchádzajúce informácie.

7.8. Právo podať sťažnosť

Ak sa používateľ domnieva, že poskytovateľ služieb porušil právne ustanovenia o spracovaní osobných údajov, môže podať sťažnosť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH) prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

 • sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.
 • e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Webová lokalita: http://www.naih.hu

7.9. Právo obrátiť sa na súd

Ak sa používateľ domnieva, že poskytovateľ služieb porušil jeho práva pri spracúvaní údajov, môže sa (podľa vlastného uváženia) obrátiť na príslušný súd, t. j. súd v mieste svojho bydliska alebo sídla. Viac informácií o súdnom konaní nájdete na stránke www.birosag.hu na webovej stránke.

VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1. Správa aplikácií

Vyššie uvedené práva môžete kedykoľvek uplatniť zaslaním e-mailu na adresu info(at)bowmanandbecker(dot)com. Používateľ môže iniciovať postupy opísané v bodoch 9.8 a 9.9 priamo u NAIH alebo na príslušnom súde.

Na žiadosť používateľa (najmä v prípade opravy umiestnenia údajov) poskytovateľ služieb bezodkladne, najneskôr však do. prijať opatrenia do 1 mesiaca od prijatia žiadosti. V prípade mimoriadne zložitých alebo rozsiahlych žiadostí sa táto lehota môže predĺžiť až o dva mesiace.

Pred splnením žiadosti je poskytovateľ služieb oprávnený identifikovať používateľa, aby zabránil poskytnutiu údajov neoprávneným osobám a splneniu neoprávnených žiadostí (napr. o vymazanie údajov). Ak je žiadosť Používateľa zjavne neopodstatnená, neprimeraná alebo zneužívajúca, alebo ak nie je možné identifikovať totožnosť Používateľa, Poskytovateľ služieb odmietne konať.

8.2. Bezpečnosť údajov

Poskytovateľ služieb prijme všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov poskytnutých používateľmi, a to tak počas sieťovej komunikácie, ako aj počas ukladania a uchovávania údajov. Prístup k osobným údajom je prísne obmedzený, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu, neoprávnenej zmene alebo neoprávnenému použitiu osobných údajov.

Údaje používateľov webovej stránky sú primárne prístupné poskytovateľovi služieb a jeho interným zamestnancom, nie sú zverejňované a nie sú poskytované tretím stranám. Údaje používateľov aplikácií uchováva len poskytovateľ služieb.

8.3. Zodpovednosť používateľa

V záujme zabezpečenia presnosti a ochrany osobných údajov spracúvaných poskytovateľom služieb sa od používateľa očakáva, že prijme všetky primerané opatrenia na zabezpečenie aktualizácie svojich osobných údajov v databázach poskytovateľa služieb:

 • Poskytovateľ služieb nie je schopný overiť správnosť poskytnutých osobných údajov ani to, či ich poskytla oprávnená osoba, preto sa od používateľa očakáva, že v každom prípade poskytne len a výlučne svoje osobné údaje. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadnu škodu alebo stratu vyplývajúcu zo spracovania osobných údajov poskytnutých v mene inej osoby.
 • Od používateľa sa očakáva, že bude používať bezpečné technické prostriedky, softvér, sieťové pripojenia a silné heslá, aby zabránil zneužitiu svojich osobných údajov neoprávnenými osobami (napríklad aby zabránil prístupu k svojmu účtu, a tým aj neoprávneným požiadavkám poskytovateľa služieb).
 • Od používateľa sa očakáva, že bezodkladne oznámi poskytovateľovi služieb, ak si všimne akékoľvek podozrivé okolnosti týkajúce sa jeho osobných údajov alebo používaných služieb.
 • Od používateľa sa očakáva, že do 3 dní oznámi poskytovateľovi služieb akúkoľvek zmenu poskytnutých osobných údajov.

IX. ZMENA PROSPEKTU

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo jednostranne upraviť tieto zásady na základe predchádzajúceho oznámenia používateľom. Po nadobudnutí účinnosti zmeny a doplnenia berie Používateľ na vedomie zmenené Oznámenie tým, že pokračuje v používaní Služby.

Na záležitosti, ktoré nie sú upravené týmto oznámením, sa vzťahuje všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov 2016/679 (známe aj ako GDPR) a príslušné maďarské právne predpisy. Na Prospekt sa vzťahujú maďarské právne predpisy.

***

Budaörs, 1. júna 2018.

[1]Zobraziť podrobnosti:

 • 2000:C. Zákon o účtovníctve: § 169 (minimálne 8 rokov)
 • 2017:CL. o daňových predpisoch: § 78 (do uplynutia premlčacej lehoty práva na vyrubenie dane)
 • 2007: CXXVII. tv. az DPH: § 179 (do uplynutia premlčacej lehoty na vyrubenie dane)

1995: zákon LXVI (...) o ochrane súkromných archívov: § 3-4 (na dobu neurčitú).

[2] Prenosnosť údajov sa od práva na prístup uvedeného v oddiele 8.2 líši v tom, že v prvom prípade poskytovateľ služieb poskytne používateľovi len osobné údaje, ktoré poskytol poskytovateľovi služieb, a tiež tie, ktoré poskytovateľ služieb zaznamenal na základe činností používateľa; nie však údaje, ktoré poskytovateľ služieb vytvoril odvodením/vyvodením z vyššie uvedených údajov.

Stiahnite si novelu

sk_SKSlovak